wiring error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring error

    * kỹ thuật

    sai số lắp ráp

    toán & tin:

    sơ đồ vô tuyến