wiring machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring machine

    * kỹ thuật

    máy uốn