wiring scheme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring scheme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring scheme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring scheme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring scheme

    * kỹ thuật

    sơ đồ lắp ráp

    sơ đồ nối