wiringrawer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiringrawer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiringrawer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiringrawer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiringrawer

    * kỹ thuật

    đồ tháo pi-nhông