wiring diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wiring diagram

  * kỹ thuật

  lượng đồ mắc dây

  sơ đồ đấu dây

  sơ đồ đi dây

  sơ đồ mắc dây

  sơ đồ mạch

  sơ đồ mạch điện

  sơ đồ nối

  sơ đồ nối dây

  thông tin vô tuyến

  xây dựng:

  sơ đồ lắp (ráp) điện

  toán & tin:

  sơ đồ lắp ghép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wiring diagram

  a schematic drawing of the wiring of an electrical system