us cabinet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

us cabinet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm us cabinet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của us cabinet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • us cabinet

    Similar:

    united states cabinet: a board to advise the President; members are the secretaries of executive departments; the United States constitution does not provide for the cabinet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).