trip gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trip gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trip gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trip gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trip gear

    * kỹ thuật

    vật lý:

    cấu lật