triploid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triploid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triploid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triploid.

Từ điển Anh Việt

 • triploid

  * tính từ

  (sinh vật học) tam bội

  * danh từ

  (sinh vật học) thể tam bội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triploid

  * kỹ thuật

  y học:

  tam bội

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triploid

  of a cell or organism having three complete sets of chromosomes

  human triploid fetuses are usually spontaneously aborted