tripling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tripling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tripling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tripling.

Từ điển Anh Việt

 • tripling

  * danh từ

  sự nhân ba

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tripling

  increase by a factor of three

  Similar:

  triple: increase threefold

  Triple your income!

  Synonyms: treble

  triple: hit a three-base hit