triple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triple.

Từ điển Anh Việt

 • triple

  /'tripl/

  * tính từ

  có ba cái, gồm ba phần

  Triple Alliance: đồng minh ba nước

  triple time: (âm nhạc) nhịp ba

  ba lần, gấp ba

  * động từ

  gấp ba, nhân ba, tăng lên ba lần

  to triple the income: tăng thu nhập lên ba lần

  the output tripled: sản lượng tăng gấp ba

 • triple

  bội ba

  t. of conjugate harmonic funcions bộ ba của các hàm điều hoà liên tục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • triple

  * kinh tế

  bộ ba

  suất ba

  * kỹ thuật

  ba cấu tử

  ba lần

  ba nguyên tố

  ba phần

  bậc ba

  gấp ba

  hóa trị ba

  điện lạnh:

  ba (lần)

  toán & tin:

  bội ba

  nhân 3

  xây dựng:

  gấp 3

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • triple

  a base hit at which the batter stops safely at third base

  Synonyms: three-base hit, three-bagger

  a quantity that is three times as great as another

  increase threefold

  Triple your income!

  Synonyms: treble

  hit a three-base hit

  Similar:

  trio: a set of three similar things considered as a unit

  Synonyms: triad, triplet

  ternary: having three units or components or elements

  a ternary operation

  a treble row of red beads

  overcrowding made triple sessions necessary

  triple time has three beats per measure

  triplex windows

  Synonyms: treble, triplex

  treble: three times as great or many

  a claim for treble (or triple) damages

  a threefold increase

  Synonyms: threefold, three-fold