tap making lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tap making lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tap making lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tap making lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tap making lathe

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cắt ren tarô