sun gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun gear.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sun gear

    the central gear in an epicyclic train

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).