sun city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sun city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sun city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sun city.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sun city

    a residential suburb of Phoenix

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).