suit company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suit company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suit company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suit company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suit company

    * kinh tế

    công ty Âu phục