suitableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suitableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suitableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suitableness.

Từ điển Anh Việt

 • suitableness

  /,sju:tə'biliti/ (suitableness) /'sju:təblnis/

  * danh từ

  sự hợp, sự thích hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • suitableness

  Similar:

  suitability: the quality of having the properties that are right for a specific purpose

  an important requirement is suitability for long trips

  Antonyms: unsuitability, unsuitableness