unsuitability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unsuitability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unsuitability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unsuitability.

Từ điển Anh Việt

 • unsuitability

  /' n,sju:t 'biliti/

  * danh từ

  tính không phù hợp, tính không thích hợp

  tính bất tài, tính thiếu năng lực, tính không đủ tư cách

  tính không tưng xứng (kết hôn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet