suite of program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suite of program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suite of program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suite of program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suite of program

    * kỹ thuật

    dãy chương trình