suite of programs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suite of programs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suite of programs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suite of programs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suite of programs

    * kỹ thuật

    dãy chương trình