suite of furniture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suite of furniture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suite of furniture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suite of furniture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suite of furniture

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ phụ tùng đồ gỗ