suitability rules nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suitability rules nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suitability rules giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suitability rules.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suitability rules

    * kinh tế

    các quy tắc về tính thích hợp