sodium tripolyphosphate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sodium tripolyphosphate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sodium tripolyphosphate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sodium tripolyphosphate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sodium tripolyphosphate

    a sodium salt of triphosphoric acid used as a builder in soaps and detergents

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).