social insurance benefits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

social insurance benefits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm social insurance benefits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của social insurance benefits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • social insurance benefits

    * kinh tế

    bảo hiểm xã hội

    trợ cấp an sinh xã hội