socialistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

socialistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm socialistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của socialistic.

Từ điển Anh Việt

 • socialistic

  /,souʃə'listik/

  * tính từ

  xã hội chủ nghĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • socialistic

  advocating or following the socialist principles

  socialistic government

  Synonyms: socialist

  Antonyms: capitalistic