salad dressing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad dressing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad dressing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad dressing.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salad dressing

    Similar:

    dressing: savory dressings for salads; basically of two kinds: either the thin French or vinaigrette type or the creamy mayonnaise type

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).