salad bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad bar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salad bar

    a bar where diners can assemble a salad to their own taste

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).