salad bowl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad bowl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad bowl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad bowl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salad bowl

    a large bowl for mixing and serving a salad

    Similar:

    salad plate: a plate or bowl for individual servings of salad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).