salad cream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad cream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad cream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad cream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salad cream

    * kinh tế

    kem để cho vào rau trộn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salad cream

    a creamy salad dressing resembling mayonnaise