salading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salading

    * kinh tế

    rau làm xalat