salad-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad-fish.

Từ điển Anh Việt

  • salad-fish

    * danh từ

    (động vật học) cá song cỏ; cá mú cỏ