salad oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salad oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salad oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salad oil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salad oil

    any of several edible vegetable oils that can be used in salad dressings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).