projective transformation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective transformation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective transformation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective transformation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective transformation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép biến đổi ảnh xạ

    phép biến đổi xạ ảnh