projective module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective module

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    môđun xạ ảnh