projective generation of a conic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective generation of a conic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective generation of a conic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective generation of a conic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective generation of a conic

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự xạ ảnh của một conic