projective limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective limit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giới hạn xạ ảnh