projective coordinates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective coordinates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective coordinates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective coordinates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective coordinates

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tọa độ xạ ảnh