projective curvature tension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective curvature tension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective curvature tension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective curvature tension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective curvature tension

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tenxơ độ cong ảnh