projective differential geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective differential geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective differential geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective differential geometry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective differential geometry

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hình học vi phân xạ ảnh