projective ranges of points nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective ranges of points nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective ranges of points giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective ranges of points.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective ranges of points

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hàng điểm xạ ảnh