projective connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective connection

    * kỹ thuật

    liên thông xạ ánh

    toán & tin:

    kiên thông xạ ảnh