projective measurement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective measurement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective measurement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective measurement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective measurement

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép đo xạ ảnh