projective plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective plane

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt phẳng xạ ảnh