projective structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

projective structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm projective structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của projective structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • projective structure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc xạ ảnh