pen container nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pen container nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pen container giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pen container.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pen container

    * kinh tế

    công-ten-nơ chở xúc vật