penally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penally.

Từ điển Anh Việt

  • penally

    * phó từ

    có thể bị phạt, có thể bị trừng trị

Từ điển Anh Anh - Wordnet