pcm switching system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm switching system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm switching system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm switching system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm switching system

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ chuyển mạch PCM