pcm filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm filter

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ lọc PCM