pcm format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm format

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khuôn dạng PCM