pcm link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm link

    * kỹ thuật

    đường trục truyền số