pcm expansion bus (peb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcm expansion bus (peb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcm expansion bus (peb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcm expansion bus (peb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcm expansion bus (peb)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Thanh (Bus) mở rộng PCM