pcmcia (personal computer memory card international association) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pcmcia (personal computer memory card international association) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pcmcia (personal computer memory card international association) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pcmcia (personal computer memory card international association).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pcmcia (personal computer memory card international association)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hiệp hội PCMCIA